Napełniajmy się duchem!

Raz na 6 lat w życiu wspólnoty michalickie przychodzi wydarzenie szczególne. Czas podsumowania, refleksji, ale też nowych pomysłów i planów. Módlmy się więc na te nadchodzące dni o światło Ducha Świętego dla wszystkich michalitów. Aby coraz pełniej realizować mogli swe powołanie i charyzmat Ojca Założyciela, bł. ks. Bronisława Markiewicza.

 

Dlaczego Kapituła Generalna jest tak ważna dla Zgromadzenia św. Michała Archanioła? Jak wygląda ona od strony formalnej i duchowej? W jaki sposób zapadają decyzje na kapitule (w tym wybór nowego ojca generała)?

Instytucja kapituły generalnej istnieje w Kościele od 12 wieku. Po raz pierwszy została ona zwołana przez cystersów. Kapituła posiada najwyższą władzę z Zgromadzeniu. Jest zwykle zwoływana co 6 lat przez Przełożonego Generalnego. W Kapitule Generalnej uczestniczą tzw. „delegaci z urzędu”, czyli współbracia pełniący w ciągu ostatnich sześciu lat najważniejsze funkcje w Zgromadzeniu oraz delegaci wyłonieni przez wspólnotę zakonną podczas wyborów. Decyzje kapituły podejmowane są w drodze głosowania. Aby jakiekolwiek czynności prawne mogły być ważnie podjęte, wymagana jest obecność przynajmniej dwóch trzecich uczestników kapituły. Uchwały mogą nabrać mocy obowiązującej tylko wówczas, gdy opowie się za nimi bezwzględna większość (czyli więcej niż połowa) delegatów obecnych na kapitule. Natomiast aby dokonać zmiany prawa dotychczas obowiązującego, konieczna jest większość kwalifikowana, czyli poparcie dwóch trzecich głosujących. Aby dokonać wyboru Przełożonego Generalnego potrzebne jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów.

 

Jak przygotowują się do kapituły jej uczestnicy (zarówno merytorycznie jak i duchowo)?

Wszyscy uczestnicy kapituły na wiele tygodni przed jej rozpoczęciem, otrzymują Instrumentum laboris. Jest to obszerny dokument opracowany przez specjalną komisję przygotowawczą, która zbiera od wszystkich współbraci różne sugestie i propozycje oraz wstępnie je opracowuje. Stanowi on podstawowy materiał pomagający delegatom przygotować się do merytorycznej dyskusji. Oprócz tego zobowiązani są oni do podstawowej znajomości prawa kanonicznego dotyczącego instytutów życia konsekrowanego oraz zapoznania się z aktualnymi dokumentami Kościoła dotyczącymi życia zakonnego. Od strony duchowej, przygotowaniem jest osobista modlitwa każdego delegata, a także trzydniowe rekolekcje bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad.

 

Jakiego rodzaju sprawy i tematy poruszane są podczas obrad kapituły generalnej?

Przedmiotem obrad kapituły są najważniejsze sprawy dla życia i rozwoju Zgromadzenia. Najpierw ocenia ona czy działalność wspólnoty zakonnej odpowiada zamierzeniom jej założyciela, czyli czy jest ono wierne swemu charyzmatowi i celowi, oraz w jaki sposób realizuje swoje zadania apostolskie. Następnie Kapituła Generalna wybiera Przełożonego Generalnego, czterech Radców Generalnych i Ekonoma Generalnego. W końcu dokonuje refleksji nad życiem duchowym i działalnością apostolską Zgromadzenia oraz podejmuje uchwały zmierzające do intensyfikacji życia duchowego, braterskiego oraz ożywienia, aktualizacji i zdynamizowania posłannictwa całej rodziny zakonnej.

 

Dlaczego tak ważna jest modlitwa za uczestników kapituły? Czy w jej trakcie rzeczywiście czuć działanie Ducha Świętego, o którego dary modlą się uczestnicy i przyjaciele rodziny michalickiej?

Bardzo prosimy o dar modlitwy w intencji wszystkich delegatów na Kapitułę Generalną. Bez szczególnej łaski Bożej obrady kapituły byłyby pozbawione tego co najważniejsze. Uczestnicy kapituły nie byliby zdolni spojrzeć na poruszane zagadnienia oczami Chrystusa. Pozostaliby na poziomie mniej lub bardziej wnikliwych, ale tylko ludzkich kalkulacji. Dzięki wsparciu modlitewnemu licznej rzeszy przyjaciół michalickiej wspólnoty zakonnej, w tym także czytelników dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”, niejeden raz okazywało się, że bardzo trudne problemy znajdowały dobre rozwiązanie.

 

Jak rozumieć hasło, pod którym odbywać się będzie kapituła „Napełniajcie się Duchem”?

Są to słowa zaczerpnięte z 5 rozdziału Listu do Efezjan (5, 18), gdzie św. Paweł w dłuższym wywodzie zachęca adresatów listu do życia zgodnego z chrześcijańskim powołaniem. Wydaje się, że są one ważną wskazówką na czasy współczesne. Świątynie konsumpcji zastawione przez świat są przepełnione, natomiast coraz bardziej pustoszeją ludzie – świątynie Boga. Bywa, że i my, osoby konsekrowane, gdzieś gubimy Ducha Bożego, którym jesteśmy namaszczeni. Nasz duch ludzki jest słaby i czasem duch świata, u którego źródła jest zły duch, próbuje nas zepchnąć z drogi Chrystusowego życia i naszego powołania. Trzeba więc napełniać się Bożym Duchem. Aby nie dać się duchowi świata, musimy ciągle opierać się o moc Boga, uciekać się do środków nadprzyrodzonych, ożywiać naszą gorliwość i podejmować trud walki o pierwszeństwo Boga w naszym życiu.

 

Jakie wyzwania stoją przed Zgromadzeniem Michalitów w kolejnych latach? Jak we współczesności realizować kierunki posługi, które postawił przed Zgromadzeniem bł. ks. Bronisław Markiewicz? Na co należy położyć największy nacisk?

Wydaje się, że w ciągu najbliższych lat jednym z najważniejszych zadań stojących przed Zgromadzeniem będzie troska o rozwój życia duchowego i wspólnotowego, o powołania i umacnianie istniejących już struktur Zgromadzenia.

Pojawia się również potrzeba jakiegoś „zagospodarowania” duchowych owoców peregrynacji kopii figury św. Michała Archanioła z Sanktuarium na Monte Sant’Angelo, a więc dalsze szerzenie kultu św. Michała Archanioła i związana z tym praca formacyjna z osobami, które przyjęły szkaplerz św. Michała Archanioła oraz z grupami rycerzy i czcicielami naszego Patrona. Dla michalitów ważna jest również praca z dziećmi i młodzieżą w szkołach, oratoriach, domach dziecka, grupach apostolskich funkcjonujących przy parafiach oraz poszukiwanie nowych możliwości dla posługi duszpasterskiej wśród młodzieży, jak również nowych sposobów ewangelizacji dorosłych, a zwłaszcza rodzin.

Już za 5 lat, w dniu 29 września 2021 roku, jak Bóg pozwoli, świętować będziemy setną rocznicę zatwierdzenia naszego Zgromadzenia przez Kościół. Zatem godne obchody tego jubileuszu będą również przedmiotem przygotowań zarówno od strony duchowej jak i materialnej.

Sposób, w jaki obecnie należy realizować zadania wyznaczone Zgromadzeniu przez Założyciela oraz które z nich uczynić priorytetem jego aktualnej działalności apostolskiej, wskaże mam, jak mam nadzieję, Kapituła Generalna.

 

z ks. Tadeuszem Muszem CSMA

rzecznikiem prasowym

Zgromadzenia św. Michała Archanioła,

3-krotnym uczestnikiem obrad

Kapituły Generalnej

rozmawiał

Karol Wojteczek

 

Artykuł ukazał się w marcowo-kwietniowym numerze „Któż jak Bóg” 2-2016. Zapraszamy do lektury!