Przeszedł przez całą diecezję

W Godzinkach do św. Michała Archanioła śpiewamy: Walka, która na niebie kiedyś się odbyła, dotąd się jeszcze w świecie Bożym nie skończyła. W imię tej niepodważalnej prawdy, chciałoby się dopowiedzieć – niestety. Z ogromną nadzieją diecezja pelplińska zaprosiła do swojej wspólnoty Figurę św. Michała Archanioła. Jeżeli bowiem jest zadanie do spełnienia, jak przypomina powyższy tekst z Godzinek, to należy podejść do niego całym sercem.

 

Błogosławiony czas od 29 marca do 5 maja 2016 roku był szkołą z zakresu nauki o aniołach (angelologia), a nade wszystko archanielskimi rekolekcjami, które zainspirował dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Pelplińskiej ks. dr Wojciech Niemczewski, a z ochotą podjął pomysł biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Biskup diecezjalny od dawna zachęcał wiernych do modlitwy przez pośrednictwo Pogromcy Szatana, apelując, aby w każdej parafii diecezji odmawiano modlitwę Leona XIII, którą zna cały katolicki świat. Diecezja pelplińska jako pierwsza w Polsce zaprosiła św. Michała w kopii łaskami słynącej Figury z Gargano i otworzyła Mu drzwi świątyń oraz serca wiernych w każdym dekanacie, w domach zakonnych i w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

 

Gość na 1050-lecie

Wyrazem tego otwarcia i zawierzenia było uroczyste powitanie św. Michała w bazylice katedralnej w Pelplinie i Akt Zawierzenia św. Michałowi Archaniołowi całej diecezji. Podczas Mszy św. koncelebrowanej 29 marca biskup diecezjalny powiedział: „Pragniemy, aby ten Boży wysłannik, św. Michał Archanioł, pomógł nam w spotkaniu ze Zmartwychwstałym”. Wyznaczając cel peregrynacji główny celebrans dodał, że ma ona przygotować nas do owocniejszego zmagania się z grzechem, a także ze złem i z pokusami, które są obecne w otaczającym nas świecie.

O randze nawiedzenia Figury św. Michała świadczy obecność u jej początku ówczesnego generała Zgromadzenia Księży Michalitów ks. Kazimierza Radzika, a na zakończenie wikariusza generalnego Zgromadzenia ks. Rafała Kamińskiego. Wspólnota tegoż Zgromadzenia prowadziła całe nawiedzenie, głosiła homilie, a także często rekolekcje poprzedzające uroczystości ku czci Zwiastuna Bożej chwały.

Św. Michał w Figurze z Gargano stał się darem dla naszej diecezji na obchody Jubileuszowego Roku Miłosierdzia oraz 1050-lecia Chrztu Polski. Nadał tym obchodom konkretniejszy wymiar i pozwolił wspólnotom, które nawiedzał, odkrywać aktualność i świeżość chrześcijaństwa, które nie może być bierne w konfrontacji z mocami zła tak przebiegle walczącymi o ludzkie dusze, serca, walczącymi z czystą i szczerą miłością człowieka do Boga i do drugiego człowieka.

 

Chroń młodzież od niewiary

Peregrynacja ukazała, że św. Michał jest bardzo popularny w duchowości Pomorzan. Skoordynowane przejście białego Posłańca przez diecezję pelplińską ukazało jak wielu ludzi potrafi korzystać z takich znaków czasu jak to nawiedzenie. W nim bowiem potwierdza się geniusz polskiego kapłana, który jest naśladowcą Dobrego Pasterza szukającego owiec i dbającego o ich teraźniejszość i przyszłość. Przez transmisje naszego diecezjalnego Radia Głos uczestniczyliśmy w tych pięknych chwilach spotkań niektórych parafii z Bożym Posłańcem.

Duszpasterze i wierni składali swoje Credo w powitaniach Figury, wyznawali bowiem kogo widzą w św. Michale Archaniele. Ks. kan. Franciszek Behrendt w Jeżewie w Borach Tucholskich stwierdził: „Michale, Ty bronisz Boga”, zaś dzieci witające w tej samej parafii wołały: „Tyś jest najlepszym obrońcą”. Proboszcz bazyliki w Koronowie ks. kan. Ryszard Hirsz wyrażał przekonanie, że św. Michałowi nie są obce ludzkie smutki, ale i nadzieje. Ks. prob. Mieczysław Bizoń w Pinczynie na Kociewiu u stóp Figury swoje Credo sformułował: „Twoja obecność umocni wiarę w naszej parafii”. Na wymiar społeczny misji św. Michała jako najpotężniejszego z Archaniołów, zwrócił uwagę proboszcz parafii w Kiełpinie na Kaszubach. Ks. prał. dr Arkadiusz Okroj przypomniał: „Archaniołowie są powołani do ochrony życia społecznego. Św. Michał jest najpotężniejszym z nich. Tej potęgi doświadcza nasza wspólnota parafialna”. Kiełpino bowiem jest parafią, której św. Michał patronuje i bardzo pielęgnowany jest tam Jego kult.

Temu wyznawaniu wiary towarzyszyło przekonanie o skuteczności pośrednictwa Stróża i Patrona Kościoła. Dlatego dorośli witając Go w dekanacie jeżewskim prosili o szczególną opiekę nad czterdziestoma małżonkami, którzy należą do Żywego Różańca i św. Michała mają za patrona. Błagali: „Chroń dzieci od złego a młodzież od niewiary”. W jeżewskiej parafii proszono, aby św. Michał wspomógł młodzież, aby uszanowała groby ojców, aby święto Halloween nie ośmieszało naszych zmarłych, tych, którzy nauczyli nas kultury wiary. W Koronowie dorośli prosili o łaskę miłości i jedności w rodzinach: „Zachowaj w nas ducha wrażliwości i gościnności”. Młodzież w Pinczynie prosiła za siebie: „Witamy Ciebie w imieniu młodych, na których czyha dzisiaj wiele pokus,  których za wszelką cenę próbuje się pchać do życia bez Boga, bez podstawowych wartości chrześcijańskich”.

Rodziny, dzieci i młodzież były szczególnie omadlane podczas tej peregrynacji. Ale pamiętano również o zmarłych. Niekiedy nawet błogosławione przejście Figury miało miejsce na cmentarzach z intencją:” Prowadź naszych zmarłych do nieba, a nas pociesz w tęsknocie za nimi”.

 

Egzorcyzm nad diecezją

Na zakończenie nawiedzenia, 5 maja w kościele św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim, wielodzietna rodzina wyrażała smutek, że kończy się ten wyjątkowo owocny czas. Dopowiedzieli jednak: „Wyruszasz w dalszą drogę, ale pozostajesz w naszych sercach. Ludziom bardzo Ciebie potrzeba. Boży Ministrze, pomagaj nam trwać w naszym rodzinnym „wierzę”, w pokoju i miłości. Pocieszaj nas a nade wszystko prowadź nas do krainy Nieba”.  

Pożegnalnej liturgii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej Wiesław Śmigiel. Wymownie zabrzmiały jego słowa: dziś przychodzimy na tę liturgię odważniejsi, bo z nami jest Michał Archanioł; bo z nami jest jego modlitwa, jego wstawiennictwo, jego miecz, który też symbolizuje miecz Słowa Bożego i z nami jest jego tarcza. Obfitości duchowych owoców tej niezwykłej, bezprecedensowej peregrynacji towarzyszył egzorcyzm nad diecezją, którego przed pożegnaniem św. Michała w znaku Figury z Gargano dokonał biskup Wiesław Śmigiel.

„Przy dźwięku dzwonów, przy śpiewie pomóż zwalczyć nam szatana, pomóż nam przy Bogu trwać” – duchowieństwo diecezji i wierni świeccy z uczuciami głębokiej wdzięczności żegnali znikającą w drzwiach samochodu-kaplicy postać białego Pielgrzyma z niebieskich krain. Nie pozostała jednak pustka, ale radość wiary, umocnionej przez fakt niezliczonych spowiedzi św., czuwań rzeszy wiernych, nałożonych prawie 10 tysięcy Szkaplerzy św. Michała Archanioła, modlitw indywidualnych i wspólnotowych, również w gronie wspólnot szkolnych. Pozostało piękne doświadczenie, które zrodziło się w blasku świadectwa wiary tylu tysięcy ludzi, którzy pokazywali, że nie ma większej wartości niż Bóg, a budowanie losów Kościoła, Ojczyzny, świata na Chrystusie jest jedynym prawidłowym kierunkiem.  

Wartość tego nawiedzenia zwielokrotniła się przez wspólnotowy, ogólnodiecezjalny jej charakter, gdyż biło z niej echo zachęty św. Pawła: „Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie” (2 Kor 13,11).

 

  1. dr Ireneusz Smagliński

dyrektor Radia Głos

Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej

 

 

Artykuł ukazał się w archiwalnym numerze Któż jak Bóg 4/2013. Zapraszamy do lektury!