Acedia w kierownictwie duchowym

Rzadko można dziś spotkać osobę, który zadowolona byłaby w pełni ze swojego życia. Niektórzy zastanawiają się, skąd bierze się ten smutek i pesymizm? Ojcowie pustyni znali odpowiedź na to pytanie. Sprawcą tego smutku, utraty poczucia sensu i braku nadziei na osiągnięcie zbawienia jest demon południa, nazywany inaczej „acedią”.

Greckie słowo ἀκήδεια (akedeía) oznacza po prostu „brak troski”. Duchowość monastyczna opisuje ją jako główną przyczynę „wychodzenia z celi”. Manifestuje się przede wszystkim przez zobojętnienie, zniechęcenie, znużenie, znudzenie, niestałość, ale także poprzez nadaktywność. Giuseppe Angelini pisał: „Acedia, nieznana kaznodziejom i katechetom, nieznana nawet mistrzom duchowym, jest całkowicie i bezwzględnie ignorowana we wszystkim, co dotyczy teologii moralnej”. Z kolei w 1996 roku w czasie rekolekcji watykańskich padły takie słowa: „Największym kryzysem Kościoła jest brak odwagi, by wierzyć, że z tymi, którzy Go miłują Bóg współdziała we wszystkim dla ich dobra. Ta małowierność ducha nazywana jest akedeía, czyli lenistwo duchowe”.

W starożytności był to niesamowicie ważny temat w dyskusjach i rozmowach duchowych. Acedia znana była wtedy jako „demon południa”, bo mnisi zauważyli, że to w południe chce się najbardziej spać, a czujność jest osłabiona przez co nachodzą nas różne pokusy. Sytuację tę wykorzystuje szatan i atakuje człowieka w najsłabszy punkt, w najodpowiedniejszym dla niego czasie.

Acedia określana jest jako „spadek ciśnienia w duszy” lub „osłabienie wewnętrzne”. Bardzo szybko da się zauważyć jej działanie, gdyż manifestuje się poprzez konkretne grzechy i wady. Jedną z nich jest łakomstwo (najczęściej połączone z pijaństwem). Nieumiarkowanie w przyjmowaniu pokarmów jest przeciwne cnocie powściągliwości. Przejadanie się sugeruje, że naszym bogiem jest brzuch. Grzech ten może przejawiać się także w spożywaniu jedynie wykwintnych potraw lub napojów. Jezus ostrzegał: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka” (Łk 21,34).

Kolejnym objawem acedii jest pożądliwość. We współczesnym świecie kwestia zachowania czystości jest bagatelizowana bądź demonizowana. Jedni twierdzą, że nie można żyć w czystości, drudzy z kolei widzą w nieczystości jedyny i główny grzech człowieka. Ani jedna ani druga postawa nie są właściwe. Pożądliwość często objawia się w codziennym życiu poprzez niestosowne żarty, wulgarność, lekceważenie nieczystych obrazów.

Demon południa rodzi także skąpstwo. Od Boga każdy człowiek otrzymuje wiele, dlatego czymś naturalnym powinna być hojność i porzucenie kultu pieniądza. Praktyką chrześcijan przez wieki było składanie dziesięciny na potrzeby biednych lub innych dzieł miłosierdzia. Skąpstwo powoduje niejednokrotnie żądzę zysku, a ta objawia się poprzez chciwość, gromadzenie pieniędzy, nieuczciwość podatkową, wystawne życie, luksusowy ubiór. Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej.

Smutek to kolejne „dziecko” acedii. Niezadowolenie z własnego życia powoduje narzekanie na własny los, obgadywanie, plotkowanie, oczernianie, myśl reformowaniu całego świata. Szatan bez wątpienia chce naszego smutku.

Wreszcie w stosunku do innych acedia niesie gniew, przemoc fizyczną i psychiczną. W grę wchodzić tu może także ukryta agresja, nieodzywanie się, „zabijanie wzrokiem”, czy nękanie.

Acedia na kierownictwie duchowym to przede wszystkim niechęć do rozwoju, unikanie modlitw, udawanie modlitwy, złość lub bagatelizowanie kierownika duchowego. Penitent ogarnięty demonem południa odznacza się niestałością wewnętrzną, nieustanną potrzebą ruchu i zmiany. Taka nadaktywność nacechowana jest rozgoryczeniem, uciekaniem w pracę, częstymi wyjazdami, nadaktywnością w internecie. Ostatecznie penitent wszystko robi sam, pracę innych uważa za gorszą i bezwartościową, przejawia upór i nieposłuszeństwo.

Kierownik duchowy, znając pisma Ojców Pustyni, powinien przeciwdziałać skutkom acedii i wzywać do pięciu działań, które uwolnią i uleczą penitenta.

Pierwszym środkiem zaradczym są łzy, czyli żal za popełnione zaniedbania i grzechy. Kto płacze nad swym losem pragnie zbawienia. Łzy mają wartość oczyszczającą. Św. Ignacy posiadał dar łez w czasie Mszy świętej i płakał nad własną niegodnością i grzechem. Mawiał: „Jeżeli nigdy nie płakałeś nad własnymi grzechami to nigdy tak naprawdę nie żałowałeś za nie”.

Drugi środek to benedyktyńskie hasło „Ora et Labora” (łac. modlitwa i praca). Skłania ono do zachowania równowagi w życiu człowieka. Nawołuje do prowadzenia życia świadomego i harmonijnego. Także w tym punkcie nie wolno przesadzić ani z pracą ani z modlitwą, gdyż popaść można w dwie skrajności: bezbożność lub lenistwo. Nieodzownym warunkiem szczęścia jest zachowanie umiaru.

Trzecią metodą walki z acedią jest „antirrhesis”, czyli „przeciwność”. To trudne do przetłumaczenia słowo oznacza stawianie oporu pokusie i złym skłonnościom. Ojcowie Pustyni mawiali, aby w chwili działania złego ducha odpowiadać na pokusę konkretnym wersetem z Pisma Świętego. Jezus na pustyni czynił podobnie. Myśl ta przypomina ignacjańską zasadę „Agere contra” (łac. działać przeciwnie), według której przeszkody utrudniające realizację Ewangelii, należy usuwać podejmując przeciwstawną decyzję. Taka postawa wyraża aktywne przeciwstawianie się pokusom i złu.

Człowiek zawładnięty acedią powinien także podjąć medytację nad śmiercią. Św. Benedykt pisał: „Miej nieustannie przed oczyma grozę śmierci”. Śmierć nadaje sens mijającemu czasowi. U Goethego padają znamienne słowa Wolanda: „Tak, człowiek jest śmiertelny, ale to jeszcze pół biedy. Najgorsze, że to, iż jest śmiertelny, okazuje się niespodziewanie, w tym właśnie sęk!”.

Wreszcie ostatnim środkiem jest wytrwałość. Po grecku υπομονη (hypomone), czyli cierpliwa wytrwałość, przyrost wierności. Chodzi o to, aby w czasie acedii robić wszystko, czego nie zamierzało się zrobić. W „Boskiej komedii” czytamy: „Mocny jak wieża bądź, co się nie zegnie, chociaż się wicher na jej szczyty wali”.

Święty Tomasz z Akwinu rozwinął myśl o acedii i opisał kolejne wady, które się z niej rodzą. Są nimi: roztrzepanie umysłu, ciekawość, gadatliwość, niepokój ciała i niestałość. Acedia popycha penitenta ku indywidualizmowi, gdzie nikt nie będzie doświadczał jego pustki wewnętrznej. Zapracowanie to pierwszy sygnał acedii.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę, że literatura dosyć często podejmowała temat acedii. Według Dantego ludzie obciążeni grzechem acedii cierpieli aż w piątym kręgu piekieł. Opierając się na wyobrażeniach Dantego treść pojęcia przybliżył nowoczesności Thomas Eliot w swoich dziełach takich jak „Ziemia jałowa” czy „Cocktail Party”, w których za główny problem współczesności uznał zanik woli. Charakteryzuje się on myśleniem w stylu: „Nie wiem, co robić” albo „nie wiem, czego chcę”.

Współczesny mnich benedyktyński, Anselm Grün uważa, że acedię można utożsamiać ze stresem, niepokojem, zabieganiem, które dzisiaj towarzyszą prawie każdemu człowiekowi i nazywane są niekiedy „chorobą naszych czasów”. Twierdzi on, że acedia jest nie tyle chorobą (w odróżnieniu od depresji), co niekorzystnym stanem ducha, który jest charakterystyczny dla człowieka w pewnych okresach jego życia.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA