Aniołowie Opiekunowie Narodów 

Najwcześniej w Kościele rozwinęła się cześć do św. Michała Archanioła, wodza i księcia wszystkich aniołów. Z biegiem czasu upowszechnił się również kult św. Gabriela i św. Rafała oraz kult Aniołów Stróżów i Aniołów Opiekunów Narodów. O tych ostatnich wzmiankuje prorok Daniel (Dn 10, 13-14. 20-21) oraz Księga Apokalipsy, która w pierwszych trzech rozdziałach podaje orędzia Pana do siedmiu Aniołów opiekujących się Kościołami założonymi przez uczniów Pana.

 

Zadaniem tych aniołów było strzec tamte Kościoły, aby w życiu społecznym postępowały zgodnie z odwiecznym zamiarem Boga oraz aby wspomagały inne ludy w rozwoju opartym na stałych wartościach (zob. Aniołowie Opiekunowie Narodów, Michalineum 2010).

Jako pierwsi szeroki kult rozwinęli katoliccy królowie Hiszpanii, którzy szerzyli cześć św. Michała Archanioła i aniołów jeszcze przed ostatecznym zwycięstwem w 1492 r. nad muzułmańskimi Maurami. Już w 1406, za decyzją swych biskupów, ogłosili i czcili Anioła Stróża Królestwa Majorki, a od 1407 oddawali część Aniołowi Stróżowi Palmy, stolicy Majorki. W 1411 powstało oficjum na cześć Anioła Stróża Valencii (obecnie ośmiotysięcznego miasta), a w 1446 zostało ogłoszone święto ku jego czci. Fernando VII, król hiszpański, otrzymał od papieża Leona XII pozwolenie na obchodzenie święta Anioła Stróża Hiszpanii, które było celebrowane 1 października.

 

Przesłanie fatimskiego anioła

 

W szesnastowiecznej Portugalii, papież Leon X, na prośbę króla Manuela I ustanowił święto Anioła Stróża Portugalii, które było obchodzone corocznie 10 czerwca, a w 1590 roku papież Sykstus V zatwierdził oficjum na jego cześć.

To, że każdy naród ma Anioła Stróża, potwierdził Anioł, który w 1916 roku, ukazując się trzykrotnie trójce pastuszków w Fatimie, powiedział: „Jestem Aniołem Stróżem waszej Ojczyzny, jestem Aniołem Portugalii”. Nauczył dzieci modlitwy: „Boże mój wierzę w Ciebie, adoruję Cię, ufam Ci i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych wszystkich, którzy nie wierzą, nie adorują Cię, nie ufają Ci i nie kochają Cię” i razem z nimi ją odmawiał. Anioł Stróż Portugalii prosił, aby dzieci często odmawiały tę modlitwę, a także Różaniec.

Na początku jesieni tego samego roku Anioł, znowu ukazując się, trzymał w rękach kielich, nad którym unosiła się święta Hostia, spłynęło z niej do kielicha kilka kropli krwi. Podczas gdy kielich i Hostia unosiły się w powietrzu, Anioł uklęknął, nakazując uklęknąć także dzieciom i głęboko pochylony powtórzył trzy razy następującą modlitwę: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, adoruję Cię pokornie, ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich sagrariach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi On jest obrażany. Przez zasługi Jego Najświętszego Serca i za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników”. Zachęcał dzieci do modlitwy i składania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników.

Z postawy Anioła Portugalii i z modlitw, które przekazał dzieciom, możemy wyciągnąć wiele wniosków. Widzimy, że aniołowie, poznając Chrystusa w wizji uszczęśliwiającego widzenia, czczą Go i uznają za swego Pana adorując jego obecność w Eucharystii.  Są oni przyjaciółmi i sługami Chrystusa, kochają Go i jednoczą się z Jego pragnieniami.  Pragnąc się modlić się razem z nami, aniołowie zapraszają nas do modlitwy i do ofiar w intencji nawrócenia grzeszników. Pragną bowiem nawrócenia grzesznych ludzi i wstawiają się za nimi do Boga. Dobre duchy uczą nas zaufania wstawiennictwu Matki Najświętszej, która jest naszą Pośredniczką u Chrystusa.  Anioł Portugalii, uznając Maryję za swoją Panią i Królową, przygotować miał dzieci fatimskie do spotkania z Nią. Pouczył przy tym dzieci fatimskie i nas, że powinniśmy łączyć nasze ofiary i cierpienia z wynagrodzeniem i zasługami Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki.  Słowa Anioła Portugalii: „Boże, wierzę w Ciebie świadczą o tym, że nawet sami Aniołowie, dopuszczeni do bezpośredniego widzenia Boga, nie poznają Go naraz, lecz trwają w wiecznym procesie poznawania Jego nieskończonej istoty i przymiotów. Wnioski te zgadzają z Bożym objawieniem i nauką Kościoła.

Od reformy Mszału Rzymskiego w 1970 r. święto Anioła Stróża danego narodu obchodzi się 2 października, podczas Wspomnienia Świętych Aniołów Stróżów. Mszał portugalski wydany w Coimbra, w 1978 roku, podaje następujące modlitwy do Anioła Stróża Portugalii: Kolekta: „Wszechmocny i wierny Boże, który każdemu narodowi wyznaczyłeś Anioła Stróża, spraw za wstawiennictwem i z pomocą Anioła Portugalii, abyśmy zostali uwolnieni od wszystkich przeciwności. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa (…)”. Modlitwa nad darami: „Ojcze święty, wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy i spraw, aby wstawiennictwo naszego Anioła Stróża chroniło nas od wszelkiej przeciwności. Przez Chrystusa Pana naszego”. Modlitwa po Komunii Świętej: „Panie, niech sakramenty, które przyjęliśmy, posłużą nam do zbawienia duszy i ciała, abyśmy z pomocą Anioła Stróża, wyzwoleni od wszelkich niebezpieczeństw, zasłużyli na udział w darach niebieskich. Przez Chrystusa Pana naszego…”.

 

Kult eksportowany

 

Po odkryciu Ameryki kult św. Michała Archanioła i Aniołów zaczął się rozwijać w krajach Ameryki Łacińskiej. W Argentynie św. Michał Archanioł jest patronem miast Tucumán i Paraná oraz prowincji Buenos Aires. Około 30 parafii obrało go za swego patrona, a jedna z miejscowości przyjęła wręcz nazwę Miasto Św. Michała Archanioła. W Polsce św. Michał Archanioł jest patronem ponad 300 parafii. Około 1890 r. biskupi Argentyny prosili Stolicę Apostolską o święto Anioła Stróża Argentyny i takie święto zostało ustanowione. Postępujący proces laicyzacji w tym kraju sprawiło jednak, że kult aniołów i Anioła Stróża Argentyny osłabł i obecnie na nowo jest rozniecany. W 1925 roku, na prośbę biskupów meksykańskich, Stolica Apostolska udzieliła również Kościołowi w Meksyku pozwolenia na własną Mszę dla Anioła Stróża Narodu. W Chile są dwa obrazy Anioła Opiekuna tego narodu. Jeden z nich znajduje się w kościele Boskiego Zbawiciela w Santiago, a drugi w katedrze w Valparaíso. W Urugwaju Anioł Stróż jest współpatronem narodu, jego obraz znajduje się w katedrze w Montevideo. W Stanach Zjednoczonych stowarzyszenie Ejército Azul („Niebieskie Wojsko”), poświęciło w swoim ośrodku jeden z ołtarzy Aniołowi Stróżowi swego narodu. Zamordowany w roku 1980, w stolicy Salwadoru, sługa Boży arcybiskup Oscar Romero, stwierdził: „Wierzymy w to, co jest widzialne i w to, co jest niewidzialne, dlatego, aby wyrazić naszą wiarę i żyć nią, ufamy w obecność aniołów”.

Stworzeni na podobieństwo Boga, mamy brać z nich wzór tak w życiu osobistym, jak i w naszych relacjach z innymi ludźmi, czyli przyczyniać się do królowania Boga w życia społecznym. Aniołowie tworzą wspaniałą wspólnotę anielską, opartą na prawdzie i miłości, z ich pomocą także ludzie poszczególnych narodów tworzą Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, który jest jego Głową. Osiągnie ono pełnię swego piękna i doskonałości w królestwie niebieskim.

Podobnie jak w przypadku innych Kościołów lokalnych, było z rozwojem czci Anioła Stróża Polski. Historyk, ks. kanonik Jan Długosz w Rocznikach Królestwa Polskiego pisze, że już na początku organizowania się państwa polskiego Bóg wspomagał Piasta przez swoich Aniołów. Wierzymy, że od chrztu Polski w 966 roku, Bóg wyznaczył Anioła Stróża naszej Ojczyźnie, mimo, że uświadomienie sobie przez Polaków jego roli oraz cześć ku niemu rozwinęły się znacznie później. O Aniele Stróżu Polski wzmiankowali tu i ówdzie różni polscy pisarze, ale jego wielką rolę w życiu osobistym i życiu naszego narodu podkreślił dopiero błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz. Pisał on o Aniele Polski w dramacie Bój bezkrwawy, wydanym w 1908 roku. Jest o nim mowa we wspomnianej książce Aniołowie Opiekunowie Narodów. Artykuły o Aniołach Stróżach, o Aniele Stróżu Polski były i są umieszczane w dwumiesięczniku Któż jak Bóg, który zaczął wychodzić z początkiem 1993 roku. W 1994 ukazała się książeczka autorstwa ks. M. Polaka i Zofii Sobieraj Nabożeństwo do Anioła Polski. 

Jeśli dobry Bóg w swej nieskończonej mądrości chce nam udzielać swego światła i pomocy za pośrednictwem Anioła Polski, szerzmy jego cześć, otwórzmy się na jego działanie i wprowadzajmy Chrystusa we wszystkie wymiary życia społecznego naszej Ojczyzny. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, aby wystosował do biskupów polskich petycję,  by oni z kolei poprosili Stolicę Apostolską o ustanowienie święta Anioła Stróża Polski.

Zapraszam do wstępowania do ruchu apostolskiego Sodalicja Anioła Polski, powstałego w czerwcu 2009. Zadaniem Sodalicji jest szerzyć cześć Anioła Stróża Polski oraz, za jego pośrednictwem, prosić o światło Boże dla wszystkich Polaków, a szczególnie dla posłów, senatorów i rządzących, aby ich ustawy i wytyczne zgodne były z Bożymi Przykazaniami i miały na uwadze dobro naszej ukochanej Ojczyzny. Na ile każdy z nas, otwierając się na działanie Ducha Świętego i na natchnienia swego Anioła Stróża, szczerze nawróci się do Boga, na tyle wprowadzimy Go do życia społecznego w wymiarze gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Sodalicja Anioła Polski chce szerzyć zdrowy patriotyzm i tradycje naszego polskiego narodu, oparte na stałych i niezmiennych wartościach. Naród, który zatraca pamięć o swej historii i kulturze, gubi swą tożsamość i ginie w globalizmie innych ludów i narodów. Nasza państwowość od samego początku opierała się na wierze w Boga, w Chrystusa i w Jego Najświętszą Matkę. Dlaczego mamy się tego wstydzić i wypierać? Każdy, kto kocha Polskę i pragnie, by nasza Ojczyzna była królestwem Chrystusa i Maryi oraz spełniła odwieczne zamiary Opatrzności Bożej względem innych narodów, niech się nawraca i zasila szeregi Sodalicji. Więcej informacji oraz Statut ruchu na stronie internetowej: www.aniolpolski.isgreat.org lub w Sekretariacie Sodalicji: Sekretariat Sodalicji Anioła Polski, Górki 10, 08-400 Garwolin.

 

Ks. Marian Polak CSMA

moderator Sodalicji

 

Artykuł ukazał się w majowo-czerwcowym numerze „Któż jak Bóg” 3-2012. Zapraszamy do lektury!