Bardzo krótkie rozważania różańcowe

Nie liczbą słów modli się człowiek, ale zaangażowaniem serca, które czuje i widzi prawdę jasno i wyraźnie.

CZĘŚĆ PIERWSZA – TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
W tajemnicy Zwiastowania Maryja akceptuje wolę Bożą. Nie jest to wola łatwa i jasna. Maryja jednak w pełnym zaufaniu przyjmuje decyzję Boga. Zgadza się, aby Słowo stało się ciałem.

Nawiedzenie Świętej Elżbiety
W tajemnicy Nawiedzenia Maryja dzieli się swoją wiarą i radością. Biegnie do człowieka potrzebującego pomocy. W swojej miłości żyje także dla innych.

Narodzenie Pana Jezusa
W tajemnicy Narodzenia Maryja jest świadkiem cudu. Bóg wypełnił swoją obietnicę. Jeszcze nigdy nie był tak blisko ludzi. Maryja widzi Go jako pierwsza i przyjmuje jako swojego Syna.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
W tajemnicy Ofiarowania Maryja wie, że nie może mieć swojego Syna tylko dla siebie, bo On całkowicie należy do Ojca. Czasami trzeba oddać Bogu to, co najcenniejsze, aby zyskać jeszcze więcej.

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
W tajemnicy Odnalezienia Maryja zrozumiała, że jej Syn przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca. Jednocześnie przekonała się, że łatwo jest stracić Jezusa, a dużo trudnej jest Go odnaleźć.

KLIKNIJ TUTAJ

CZĘŚĆ DRUGA – TAJEMNICE ŚWIATŁA RÓŻAŃCA

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Nadszedł czas, gdy Jezus rozpoczyna swoją misję mesjańską na ziemi. Potwierdzeniem stają się słowa Ojca i Duch, który daje o nim świadectwo.

Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
Wesele w Kanie to miejsce cudu, który na wyraźną prośbę Matki Jezusa przynosi pocieszenie ludziom. Zapowiada jednocześnie nadejście godziny, w której Mesjasz odda życie za nasze zbawienie.

Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia
Pielgrzymowanie i przepowiadanie były trudem, który podjął Jezus, aby skruszyć zatwardziałe serca i wzbudzić w nich wiarę. Ewangelia dociera do tych, którzy są otwarci na Prawdę.

Przemienienie na górze Tabor
Objawienie prawdziwej chwały Jezusa ma umocnić uczniów i przygotować na doświadczenie męki. Bóg ukazuje się jako światłość prawdziwa – piękna i dobra.

Ustanowienie Eucharystii
Jezus, odchodząc z tego świata, zostawia nam siebie w swoim Ciele i swojej Krwi. Sakrament dziękczynienia jest pełnym uczestnictwem w tajemnicy Boga, który do końca nas umiłował.

RÓŻANIEC Z KAMIENIEM Z GROTY NA GARGANO

CZĘŚĆ TRZECIA – TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Przed swoją męką Jezus przygotowuje się przez modlitwę. Pozwoli mu ona zrozumieć i przyjąć kielich, który otrzyma z woli Ojca.

Biczowanie Pana Jezusa
Biczowanie jest namacalnym dowodem na to, że Jezus jest do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Po raz pierwszy Jezusowa krew spada na ziemię, aby wołać do Ojca.

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. Korona z cierni potwierdza, jak bardzo królowanie Jezusa różni się od ziemskiego panowania.

Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Droga Krzyżowa Jezusa łączy w sobie krzyże ludzi wszystkich czasów. Ciężar krzyża staje się czymś więcej niż tylko drewnianą belką dźwiganą na wysoką górę.

Śmierć Pana Jezusa
Śmierć Jezusa jest prawdziwa. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale jednocześnie zostaje pokonana i przywraca życie tym, którzy nieustannie umierają.

CZĘŚĆ CZWARTA – TAJEMNICE CHWALEBNE RÓŻAŃCA

Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Niezwykła to rzecz, gdy z grobu wychodzi światło i życie. Jezus żyje i daje nadzieję na to, że my również zmartwychwstaniemy.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Mieszkaniem Boga jest niebo. Jezus wstępuje do Ojca, aby zasiąść po Jego prawicy, gdzie nieustannie wstawia się za nami.

Zesłanie Ducha Świętego
Kościół zgromadzony na modlitwie zostaje pocieszony obecnością Ducha. To dzięki Niemu w sercach wierzących rozleją się charyzmaty i pragnienie, aby byli jedno.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Powołaniem Maryi była ciągła wędrówka za Synem. Śmierć nie jest żadną przeszkodą w realizacji tego powołania. Matka Jezusa z duszą i ciałem zostaje wniebowzięta.

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Niepozorna i skromna kobieta dostępuje zaszczytu, o którym nikt nawet nie śnił. Spełnia się obietnica wywyższenia pokornych.