Droga Krzyżowa z Rachunkiem Sumienia

ks. Mateusz Szerszeń CSMA

Modlitwa wprowadzająca

Przyjdź, Duchu Święty, i oświeć nasz rozum, abyśmy przypomnieli sobie to wszystko, czym Boga, naszego najlepszego Ojca, obraziliśmy. Skrusz serca, abyśmy za grzechy nasze szczerze żałowali, i umocnij naszą wolę, abyśmy wytrwali w łasce uświęcającej.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj naszych grzechów i win, lecz wspomnij na nas w swojej łaskawości, ze względu na dobroć Twą, Panie.

Matko Boża, Ucieczko grzeszników, wyproś nam u Syna swego łaskę dobrego rozeznania duchowego, wstaw się za nami u tronu Miłosierdzia Bożego.

Niech ta Droga Krzyżowa będzie dla nas światłem poznania naszego sumienia, abyśmy chodzili w obecności Pana i podobali się Bogu.

Stacja I

Pan Jezus na śmierć skazany

Łk, 6,37-38

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

 1. Czy niesprawiedliwie osądzam innych?
 2. Czy zawsze kieruję się dobrocią i wyrozumiałością?
 3. Jak reaguję na zło i niesprawiedliwość?
 4. Czy staję w obronie prawdy i słabszych?
 5. Czy przeklinam lub obwiniam Boga za swoje błędy i grzechy?
 6. Czy nie wątpiłem w prawdy wiary?
 7. Czy nie poddawałem się rozpaczy i zwątpieniu w Bożą Opatrzność?

P. Któryś za nas cierpiał rany,

W. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja II

Pan Jezus bierze krzyż

Mt 10,37-39

Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z Mego powodu, znajdzie je.

 1. Jak wygląda moje życie religijne i sakramentalne?
 2. Jak wypełniam obowiązki stanu i zawodowe?
 3. Jak traktuję swoją rodzinę i najbliższych?
 4. Jak wygląda moje naśladowanie Chrystusa?
 5. Czy narzekam na swoje życie, pracę i obowiązki?
 6. Czy szanowałem imię Boga i świętych?
 7. Czy dochowywałem przysięgi i tajemnic?

P. Któryś za nas cierpiał rany,

W. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja III

Pierwszy upadek Pana Jezusa

Rdz 4,6-7

Pan zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować».

 1. Co jest moim największym grzechem i główną wadą?
 2. Czy w moim życiu pojawiły się ostatnio nowe grzechy?
 3. Jak często korzystam ze spowiedzi?
 4. Czy wszystkie moje spowiedzi były ważne?
 5. Czy nie zaniedbuję zadanej pokuty?
 6. Czy popadłem w pijaństwo lub łakomstwo?
 7. Czy zazdrościłem innym?

P. Któryś za nas cierpiał rany,

W. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja IV

Pan Jezus spotyka swą Matkę

J 19,25-27

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 1. Jak odnoszę się do swoich dzieci i osób powierzonych mi pod opiekę?
 2. Jak traktuję rodziców, słabszych i starszych?
 3. Czy potrafię współczuć i pomóc potrzebującym?
 4. Czy nie raniłem innych swoim zachowaniem lub wadami charakteru?
 5. Czy słowem lub przykładem doprowadziłem kogoś do grzechu?
 6. Czy dzieci widziały mnie, jak modlę się rano i wieczorem?
 7. Czy dochowałem wierności małżeńskiej?

P. Któryś za nas cierpiał rany,

W. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja V

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Ga 6,2-5

Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar.

 1. Czy potrafię przyjmować pomoc od innych?
 2. Czy walczę ze swoim egoizmem i pychą?
 3. Czy potrafię znosić cierpliwie krzywdy i darować chętnie urazy?
 4. Czy często badam swoje sumienie?
 5. Czy rozmyślnie nie zataiłem dla fałszywego wstydu jakiegoś grzechu?
 6. Czy szczerze kochałem Ojczyznę i szukałem jej dobra?
 7. Czy sprawiedliwie wynagradzałem za pracę?

P. Któryś za nas cierpiał rany,

W. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja VI

Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa

Tt 3,1-3

Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu: nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim.

 1. Czy potrafię podporządkować się władzy i przełożonym?
 2. Czy jestem człowiekiem kłótliwym?
 3. Czy cechuje mnie uprzejmość i wysoka kultura?
 4. Czy nienawidziłem drugiego człowieka?
 5. Czy karałem innych swoim milczeniem lub życzeniem złego?
 6. Czy oszukiwałem i okłamywałem innych?
 7. Czy nie naśmiewałem się z ludzi z powodu ich nieszczęścia, choroby czy kalectwa?

P. Któryś za nas cierpiał rany,

W. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja VII

Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi

1 Kor 10,12-13

Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać.

 1. Który grzech szczególnie mnie boli lub obraża Boga?
 2. Za które grzechy ciężko mi żałować?
 3. Z jakich grzechów nie chcę się poprawić?
 4. Za które grzechy nie zadośćuczyniłem?
 5. Jak walczę z pokusami i bronię się przed okazjami do grzechu?
 6. Czy przestrzegałem rozumnej wstydliwości w ubiorze i zachowaniu?
 7. Czy ktoś nie ma żalu do mnie za moje słowa?

P. Któryś za nas cierpiał rany,

W. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Łk 23,27-31

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: „Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły”. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?».

 1. Czy staję w obronie życia ludzkiego?
 2. Czy nie poddaję się rozpaczy i smutkowi?
 3. Czy potrafię słuchać innych i pocieszać ich w smutku?
 4. Jaki jest mój stosunek do wspólnoty Kościoła?
 5. W jaki sposób mówię o innych?
 6. Czy szanowałem pracę innych?
 7. Czy odpowiedzialnie wykorzystywałem czas przed telewizorem, komputerem lub smartfonem?

P. Któryś za nas cierpiał rany,

W. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja IX

Trzeci upadek Pana Jezusa

Mk 14,68-72

Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: «Na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem». Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: «Nie znam tego człowieka, o którym mówicie». I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: «Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz». I wybuchnął płaczem.

 1. Czy jestem zniewolony przez jakieś nałogi?
 2. Czy wzywałem na pomoc diabła poprzez magię, okultyzm, zabobony, horoskopy i ezoteryzm?
 3. Jak dbałem o rozwój swojej wiary?
 4. Czy nie przyjmowałem świętokradzko sakramentów?
 5. Czy używam przekleństw lub wulgaryzmów?
 6. Czy byłem skłonny do obmowy lub plotkowania?
 7. Czy potrafiłem cieszyć się z sukcesów bliźnich i pochwalić je?

P. Któryś za nas cierpiał rany,

W. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja X

Pan Jezus z szat obnażony

Mt 8,1-4

Gdy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!». I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Jezus rzekł do niego: «Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

 1. Czy zachowuję czystość serca i sumienia?
 2. Czy popadam w grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu?
 3. Czy nie uzależniłem się od relacji, obrazów i czynów nieczystych?
 4. Czy nie nakłaniam innych do grzechu?
 5. Czy szanuję swoje ciało i zdrowie?
 6. Czy prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy?
 7. Czy nie byłem dla innych zgorszeniem?

P. Któryś za nas cierpiał rany,

W. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja XI

Pan Jezus przybity do krzyża

Dz 2,22-23

Piotr rzekł: «Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście».

 1. Czy panuję nad swoimi popędami, agresją i gniewem?
 2. Czy nie dopuściłem się kradzieży lub oszustwa?
 3. Jak świętuję niedzielę i święta nakazane?
 4. Czy potrafię ofiarnie służyć innym?
 5. Czy zachowuję wstrzemięźliwość i posty?
 6. Czy zachowywałem przepisy prawa i rzetelnie płaciłem podatki?
 7. Czy poświęcam bliskim wystarczająco dużo czasu?

P. Któryś za nas cierpiał rany,

W. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja XII

Pan Jezus umiera na krzyżu

Łk 23,44-46

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego». Po tych słowach wyzionął ducha.

 1. Czy przygotowuję się na godzinę śmierci?
 2. Czy modlę się zmarłych i wybaczyłem im przewinienia względem mnie?
 3. Czy przystępuję godnie do Komunii Świętej?
 4. Czy czytam i zgłębiam Słowo Boże i naukę Kościoła?
 5. Czy potrafię przyznać się do wiary i publicznie ją wyznawać?
 6. Czy odrzuciłem przeprosiny kogoś, kto mnie obraził?
 7. Czy byłem niecierpliwy i uparty w swoich poglądach, oraz krytycznie nastawiony do innych?

P. Któryś za nas cierpiał rany,

W. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja XIII

Pan Jezus zdjęty z krzyża

J 2,1-5

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

 1. Czy jestem posłuszny Bogu i Kościołowi?
 2. Czy dostrzegam działanie Boga w moim życiu?
 3. Czy potrafię być wdzięczny za wszystko, co mam?
 4. Czy nie zaniedbuję modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu?
 5. Jak wygląda moje zaufanie Bogu?
 6. Czy nadużywałem dobroci innych?
 7. Czy modlę się za nieprzyjaciół i za tych, którzy mnie skrzywdzili?

P. Któryś za nas cierpiał rany,

W. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja XIV

Pan Jezus złożony do grobu

Łk 23,50-54

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał.

 1. Czy jestem sprawiedliwy i miłosierny?
 2. Czy nie wprowadzam w krąg swoich najbliższych nastroju kłótni, niezgody, wzajemnej zawiści i niechęci?
 3. Czy modlę się za dusze w czyśćcu cierpiące?
 4. Czy umiem przyznać się do swoich wad, błędów i grzechów?
 5. Czy w moich doświadczeniach i krzyżach życiowych umiem dopatrywać się woli Bożej?
 6. Czy staram się uporządkować wszystkie sprawy materialne i moralne, aby być gotowym w każdej chwili na wezwanie Pana?
 7. Czy wierzę w życie wieczne?

P. Któryś za nas cierpiał rany,

W. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa na zakończenie

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam Twoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia, i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Odpuść, Panie, nasze winy i w miłosierdziu Twoim uwolnij nas z niewoli grzechu, w którą popadliśmy wskutek ułomności. Wysłuchaj łaskawie, Panie, naszą modlitwę, wyzwól nas z więzów grzechu i zachowaj od wszelkiej przeciwności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.