Droga Krzyżowa ze świętym Michałem Archaniołem

Droga Krzyżowa ze świętym Michałem Archaniołem

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA

 Modlitwa wstępna

Panie Zastępów, stajemy przed Tobą, aby rozważać tajemnicę męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Towarzyszą nam aniołowie i święci, którzy wspierają nas swoją pomocą i modlitwami. W sposób szczególny przywołujemy świętego Michała Archanioła, naszego patrona i orędownika. Chcemy poprzez modlitwę zmieniać nasze życie i doskonalić się w cnotach, które uzdalniają nas do czynienia dobra. Wchodząc w tajemnicę świata duchowego i korzystając z owoców odkupienia pragniemy oddawać Tobie chwałę i wytrwać w wierności do końca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Stacja I

Jezus na śmierć skazany

Święty Michał Archanioł jest obrońcą dusz sprawiedliwych. Każde dobro jest przez niego wspierane i umacniane. Dzięki mocy Bożej pokonuje zło i niesprawiedliwość.

Wyrok, który zapadł na Jezusie jest najbardziej niesprawiedliwym wyrokiem świata. Proces przeprowadzony pod osłoną nocy, z powołaniem się na fałszywych świadków, przypieczętowany został jednoosobową decyzją Piłata. Wbrew sprawiedliwości skazany zostaje na śmierć Jedyny Sprawiedliwy.

Stacja II

Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona

Święty Michał Archanioł jest chorążym krzyża świętego. W walce o zbawienie o człowieka ukazuje zwycięski sztandar z krzyżem, na którym widniej napis: „W tym znaku zwyciężysz”.

Jezus bierze na siebie krzyż, bo w imię miłości pozwolił, aby właśnie tak pokonać ludzki grzech i przynieść nam zbawienie. Od tego momentu każdy krok będzie miał szczególną moc. Będzie to moc miłości zdolnej do poświęceń. Rozpoczyna się ostatnia podróż Jezusa. Odtąd krzyż i Jezus są związani na zawsze.

Stacja III

Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

Święty Michał Archanioł jest duchem wszystkim usługującym. Jego zdolność do usług jest wprost zadziwiająca. Nie jest tylko posłańcem, ale także sługą w walce o zbawienie człowieka.

Jezus powoli podnosi się z ziemi. Nie widać nikogo, kto byłby chętny do podania Mu pomocnej ręki. Wie, że w tym opuszczeniu wypełnia się niewidzialna część Jego męki. W osamotnieniu zaniesie to, czym inni pogardzili. Może liczyć tylko na obecność świata aniołów.

Stacja IV

Jezus spotyka Swoją Matkę

Święty Michał Archanioł jest rządcą dworu niebieskiego. W niebie poddany jest nie tylko Bogu, ale także Matce Najświętszej, która jest prawdziwą Królową Aniołów.

Anielska Królowa stoi na drodze, po której Syn niesie ciężki krzyż. Chętnie zamieniłaby się miejscami, bo tak właśnie kocha prawdziwa matka. Umniejsza się, aby On mógł wzrastać. Cierpi razem z Nim i jednocześnie wierzy w powodzenie Bożego planu. Matka nigdy nie opuszcza Syna.

Stacja V

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Święty Michał Archanioł jest przychylnym mierniczym zasług. Miłosierdzie i sprawiedliwość to główne cechy sądu, które powierza Mu Stwórca.

Także względem Szymona niebo okazuje się niezwykle przychylne. Co prawda, musi cierpieć w ramach  przymuszonej pomocy, ale w perspektywie zbawienia okazano mu niezwykłą łaskę. Ma udział w drodze Jezusa i na pewno będzie mu to policzone za sprawiedliwość. Dobro przecież zasługuje na nagrodę.

Stacja VI

Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Święty Michał Archanioł jest posłannikiem Boga. Pojawia się tam, gdzie jest potrzebny i cierpliwie wyczekiwany. Jest heroldem nadchodzącej pomocy z nieba.

Weronika znalazła się przy Jezusie nieprzypadkowo. Musiała tak zaplanować swoją drogę do Niego, aby nikt nie zauważył, że bez zgody żołnierzy niesie pomoc skazańcowi. Stała się posłanniczką zmiłowania i litości nad cierpiącym człowiekiem. Wypełniła swoją misję z wielką czułością.

Stacja VII

Drugi upadek pod krzyżem

Święty Michał Archanioł jest przewodnikiem dusz do nieba. Stawia Boga w centrum ludzkich potrzeb i pragnień. Jego nauka jest prosta. To zawołanie: „Któż jak Bóg”.

Drugi upadek Jezusa jest lekcją dla tych, którym wydawało się, że pierwszy z nich był wystarczająco upokarzający. Słabość ludzka zawodzi człowieka w najmniej spodziewanym momencie. Dzięki niej nikt nie może powiedzieć, że sam wysłuży sobie zbawienie. Ono zawsze jest tylko łaską Jezusa.

Stacja VIII

Jezus pociesza płaczące niewiasty

Święty Michał Archanioł jest warownią Ludu Bożego. Jego wierność Bogu czyni z niego anioła niepokonanego, który zwycięża mocą Bożej chwały.

Kobiety, które stoją na drodze i płaczą wypełniają zapowiedź psalmisty, który śpiewał: „Tamci się zachwiali i upadli, a my stoimy i trwamy”. Kobiety wytrwały, bo bardzo umiłowały to, kim jest Jezus i uwierzyły w każde słowo, które do nich wypowiedział. Otrzymują słowo pocieszenia.

Stacja IX

Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Święty Michał Archanioł jest odnowicielem ładu Bożego. Przywraca porządek w hierarchii, którą Bóg ustanowił na początku stworzenia świata. Tylko tak może zatriumfować dobro.

Trzeci upadek Jezusa także przywraca porządek w świecie. Trzykrotne dotknięcie ziemi jest gestem, który ustawia ją we właściwej pozycji. Świat ma zapamiętać dłoń, która go dotknęła i wskazała kierunek. Inaczej szczęście przepadnie. Nawet upadek może stać się początkiem wielkiego błogosławieństwa.

Stacja X

Jezus z szat obnażony

Święty Michał Archanioł jest tęczą wśród burzy pokus. Jego działanie jest zapowiedzią nadchodzącego zwycięstwa nad wszystkim, co niesie ze sobą kuszenie. Pozory dobra nic nie znaczą w obliczu Bożej obietnicy.

Odarcie z szat jest ukazaniem człowieka w jego nagości. Piękno ludzkiego ciała zostaje wystawione na wyszydzenie i pohańbienie. Człowiek nie potrafił oprzeć się tej pokusie. Zapomniał o obietnicy, która z ludzkiego ciała uczyniła świątynię Ducha Świętego.

Stacja XI

Jezus przybity do krzyża

Święty Michał Archanioł jest dzielny w walce. Potrafi znieść wiele przeciwności, aby doprowadzić swoje dzieło do końca. Tylko walka ma sens. Zło nie uznaje dialogu i kompromisu.

Jezus poddaje swoje dłonie pod uderzenia młota. W swoim cierpieniu jest dzielny i nie przeklina tych, którzy sprawiają mu ból. Gwoździe napotykają na opór krzyża. Stają się dowodem na to, że grzech, który wziął na siebie Jezus, nie jest błahostką, ale niesie w sobie śmierć.

Stacja XII

Jezus umiera na krzyżu

Święty Michał Archanioł jest patronem umierających. Pojawia się w godzinie śmierci, aby wspierać tych, którzy kończą swoją pielgrzymkę na ziemi. Pokazuje im nowy świat.

Także Boski Pielgrzym kończy swoje życie na krzyżu. Jego dzieło domagało się wielkiej ofiary, która przekroczyła ograniczenia czasu i przestrzeni. Z dobrodziejstw tej śmierci skorzystają wszystkie pokolenia. Odtąd śmierć jest tylko przejściem do innego życia.

Stacja XIII

 Jezus zdjęty z krzyża

Święty Michał Archanioł jest rycerzem Bogarodzicy. Każdy rycerz ślubuje damie swego serca. Chce pozostać wiernym w każdym doświadczeniu życia. Służy Jej bezgranicznie.

Ciało w ramionach Matki Najświętszej jest znakiem zgody na ofiarę z Syna. Maryja wyprzedziła Abrahama w wierze. Pozwoliła, aby złożyć Syna na ołtarzu ofiarnym. Stała się tym samą Matką wszystkich wierzących.

Stacja XIV

Jezus złożony do grobu

Święty Michał Archanioł jest wybawicielem dusz z czyśćca. Nie ogranicza go nasz świat, ale obecny jest także w czyśćcu, gdzie prowadzi dusze ku wiecznej światłości.

Jezus zstępujący do Szeolu niesie pomoc ludzkości, która w bólach oczekiwała na przyjście swego Wybawiciela. Grób stał się bramą dla ludzi, którzy pomarli i jednocześnie stał się wyjściem dla Zmartwychwstałego, który pokonał oścień śmierci. W grobie przestał panować mrok i zabłysło nowe światło.

Modlitwa końcowa

Panie Jezu Chryste, radości i pociecho najwyższa, Zbawicielu i miłośniku wszystkich pokutujących, racz wspomnieć na mękę, którą wycierpiałeś, natchnij nas prawdziwą skruchą, daj nam wytrwanie w postanowieniach, zadosyćuczynienie za grzechy i wszystkich win naszych łaskawe odpuszczenie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.