Kim jestem?

(Mk 6, 14-29) Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: „Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim”. Inni zaś mówili: „To jest Eliasz”; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, twierdził: „To Jan, którego kazałem ściąć, zmartwychwstał”. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: „Proś mnie, o co chcesz, a dam ci”. Nawet jej przysiągł: „Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa”. Ona wyszła i zapytała swą matkę: „O co mam prosić?” Ta odpowiedziała: „O głowę Jana Chrzciciela”. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: „Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela”. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swojej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

Dzisiejsza Ewangelii przestawia nam dwóch mężczyzn: Jana Chrzciciela i Heroda Tetrarchę

świętego i zbrodniarza.

Obaj ci mężczyźni zostali ocenieni i scharakteryzowani przez Jezusa na kartach Ewangelii.

Zobaczmy co Jezus powiedział o Herodzie, a jakie świadectwo dał o Janie Chrzcicielu.

1.       Osobowość Heroda.

Mówiąc o Janie Chrzcicielu Jezus podjął krytykę ówczesnego establishmentu:

„Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą?”

Przeanalizujmy powyższe słowa o Herodzie:

– „trzcina kołysząca się na wietrze”.

W tych słowach, Jezus podkreśla postawę konformizmu u Heroda względem zła. On to dla korony królewskiej wykradł bratu żonę.

– „to człowiek w miękkich szatach ubrany”.

Tak mówi się o człowieku bez charakteru. O człowieku: niestałym, nieodpowiedzialnym, szukającym tylko przyjemności w życiu.

– „Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą.”

W tym miejscu Jezus wytknął wady współczesnej mu władzy w Jerozolimie, arystokracji, która aż raziła swoim dnem moralnym.

Dzisiejsza Ewangelia, aż nadto podkreśla wady establishmentu żydowskiego: pieniądze, władza, uczty, przyjemności i intrygi prowadzące do zabójstwa uczciwego człowieka.

  2.       Osobowość Jana Chrzciciela. 

O Janie Chrzcicielu natomiast Jezus powiedział: „ Po co więc wyszliście? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”.(Mt 11,7-11).

Oto osobowość Jana Chrzciciela: jasna, bezkompromisowa oraz radykalna w odrzuceniu zła.

Był największy z pośród narodzonych z niewiast, a nie miał nic w sobie z osoby władzy.

Wybrał pustynię, aby być wierny Bogu i Jego głosowi. Dlatego tylko Jan był otwarty na głos Boga, który nakazał mu ogłosić przyjście Zbawiciela.

Ten wielki święty, patron radykalistów Bożych był ostatnim prorokiem ST i wprowadził nas w NT.

O sobie św. Jan Chrzciciel  tak powiedział: „Potrzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał”(J 3,30).

Tylko do tego radykalisty duchowego  można odnieś słowa  św. Pawła: „Wszystko uznałem za stratę, za śmieci ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa”(Flp 3,8).

3.       A moja i twoja osobowość, jaka jest.

Coraz więcej jest chrześcijan, którzy „stoją w rozkroku”.

Twierdzą oni, że nie są przeciw Jezusowi, ale chcą być „normalni”, to znaczy chcą żyć jak wszyscy.

Normą życia moralnego dla tego typu współczesnego chrześcijanina, są hasła:

– prawo do szczęścia, czyli  korzystanie bez limitu moralnego z przyjemności jakie daje świat,

– prawo do realizacji siebie kosztem rodziny,

– prawo do własnego poglądu, który stawiam ponad prawo Boże,

– prawo pieniądza i szybkiego dorabiania się, kosztem nieobecności w domu,

– prawo do współżycia seksualnego bez ślubu.

Współcześni chrześcijanie zapomnieli:

–  o zobowiązaniach zaciągniętych wobec Boga na chrzcie świętym,

– o odpowiedzialności za własne i innych zbawienie,

– o odpowiedzialności za własne i innych życie.

Kto dzisiaj kształtuje charakter młodego człowieka stawiając mu wymagania, będąc konsekwentnym, czy ucząc go powściągliwości i pracowitości?

Współczesne dzieci nie znają czegoś takiego co się nazywa; „nie wolno ci dziecko”, „to musi ci na razie wystarczyć”, „nie dam ci, bo brakuje nam pieniędzy”.

Warto się zastanowić, na jakiego człowieka wychowuje moje dziecko, na tego „w miękkich szatach”, czy na tego, który będzie zdolny stawić czoła przeciwnościom życia.

Jak mawiał Arystoteles: „Jeszcze nie widziałem, aby jakieś dziecko z deprawowało ubóstwo. Natomiast bogactwo rodzi w człowieku arogancję, pychę i pewność siebie.”

Kształtujmy więc w młodym człowieku przede wszystkim wolę, czyli umiejętność dokonywania wyborów według chrześcijańskich wartości, a co za tym idzie radykalnego odrzucania zła.

Sam intelekt i posiadana wiedza nie wystarczą, aby stać się dobrym człowiekiem.

Oto siedem najważniejszych wartości według dzisiejszego Listu do Hebrajczyków:

– Niech trwa w was braterska miłość. Nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.

– Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni,

– i o tych, co cierpią, bo i sami żyjecie w ciele.

– We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.

– Postępowanie wasze niech będzie wolne od zachłanności na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam Bóg bowiem powiedział: «Nie opuszczę cię ani nie pozostawię». Śmiało więc możemy mówić: «Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek?»

– Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę.

– Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.(Hbr 13, 1-8).

Modlitwa: Proszę Cię Jezu o ducha radykalizmu w odrzuceniu zła, grzechu oraz świadomego wybierania Ciebie, jako najwyższej wartości. Amen.

Ks. Roman Chyliński CSMA