Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych jest Zgromadzenie św. Michała Archanioła, al. J. Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: sprysak@michalita.pl

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do krajów państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.