O co chodzi w Modlitwie Pańskiej?

Modlitwa Pańska jest o wiele głębsza niż nam się wydaje. To nie tylko formułka do odmawiania, ale także program duchowej formacji.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wycisz się i uświadom sobie obecność Boga.
Proś Ducha Świętego o to, aby Cię poprowadził w tej modlitwie.
Proś, aby wszystkie Twoje pragnienia, zamiary, intencje, myśli, odczucia i czyny były skierowane ku Bogu i Jego woli.
Przywołaj w wyobraźni obraz ojca z dzieckiem.

SŁOWO (Mt 6, 8b-15)
Wy (…) tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

PUNCTA
1. Teoria i rachunek sumienia

Modlitwa Pańska nie jest tylko formułką do powtarzania, ale przede wszystkim wskazówką jak się modlić oraz programem formacji chrześcijan. Zauważ duchowe bogactwo tej modlitwy.

Ojcze nasz – modlitwa ma być spotkaniem z Ojcem, który się nami opiekuje. Każda modlitwa powinna zacząć się od uświadomienia sobie tego kim jestem i przed kim klękam. Zastanów się jaki jest Twój obraz Boga? Czy masz opór, aby zwracać się do Boga słowem „Tato”?

Niech się święci imię Twoje – ważną funkcją modlitwy jest uwielbienie Boga. We wprowadzeniu do modlitwy sprzed dwóch tygodni dotknęliśmy tego tematu: nie chodzi o załatwianie z Bogiem swoich interesów, ale o oddanie Mu chwały. Czy jest w Twoim życiu miejsce na modlitwę uwielbienia? Komu oddajesz chwałę swoim życiem: Bogu, sobie czy szatanowi?

Niech przyjdzie Twoje królestwo – to sformułowanie zawiera odpowiedź na pytanie, dlaczego niektóre nasze prośby się nie spełniają. Jeśli podstawowym celem naszych modlitw nie jest wprowadzanie królestwa Bożego na świat to lepiej, aby się takie prośby nie zrealizowały. Czy troszczysz się o królestwo Boże w swoim otoczeniu?

Niech Twoja wola spełnia się – modlitwa ma mnie otwierać na poznanie i wypełnianie woli Bożej, a nie na tym, żeby Bóg podpisał się pod moimi pomysłami. To ja mam się zmieniać na modlitwie. Czy szukasz i wypełniasz wolę Boga?

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj – dopiero tutaj jest prośba o coś dla nas. Bóg najlepiej wie, jakiego dobra codziennego potrzebujemy, zatem to wezwanie ma nam uświadamiać, aby otwierać się na przyjmowanie Bożych darów. Czy potrafisz dziękować i cieszyć się tym, co Bóg Ci daje?

Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy – modlitwa powinna być czasem stanięcia w prawdzie przed Bogiem, a to się wiąże z przyznaniem się do grzechu i prośbą o przebaczenie. Natomiast brak przebaczenia z naszej strony sprawia, że nie jesteśmy w stanie kochać. Czy potrafisz nazwać swoje grzechy po imieniu? Czy prosisz Boga i ludzi o przebaczenie? Czy przebaczasz bliźnim?

Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie – nawet w walce z pokusą nie jesteśmy zdani na własne siły. Bóg nas chroni, dając konkretne narzędzia łaski. Czy korzystasz z takich narzędzi duchowych, jak sakramenty, rachunek sumienia, asceza, lektura duchowa, modlitwa, adoracja?

Zbaw nas od złego – to wezwanie uświadamia nam, że Bóg jest jedynym Zbawicielem, który może nas wyzwalać od wszelkiego zła. Uznanie tej prawdy i poddanie się Bogu prowadzą do pokoju serca, a więc do ufnej postawy dziecka. W czym/kim szukasz wybawienia od zła, którego doświadczasz?

2. Praktyka
Pozostałą część dzisiejszej medytacji poświęć na modlitwę Jezusową. Powtarzaj powoli i świadomie poszczególne wezwania modlitwy „Ojcze nasz”. Być może jakieś sformułowanie mocniej Cię dotyka – skup się na nim (nie tylko rozumem, ale też sercem).


Zadania:
a) Módl się świadomie modlitwą „Ojcze nasz”.
b) Postaraj się wprowadzić w życie poszczególne wezwania Modlitwy Pańskiej (np. poszukaj w Biblii fragmentów, które pokazują, że Bóg jest kochającym Tatą itp.).
c) Przed kolejnym spotkaniem (31.01.) przeczytaj fragment: Mt 6, 16-18.

ks. Michał Mazur CSMA