Oddajmy się św. Michałowi Archaniołowi, tak jak bł. ks. Bronisław Markiewicz

W czasach współczesnych ks. Bronisławowi Markiewiczowi wzmagające się zło powodowało przeciwdziałanie wielu ludzi, którzy skupiali się w stowarzyszenia i bractwa pod patronatem św. Michała Archanioła. Stowarzyszeniom tych szczególnych odpustów udzielał papież Leon XIII.. Co rozumiano przez patronat ?

Patron od łacińskiego pater – ojciec ,oznacza opiekuna, protektora. Patron to opiekun pewnych miejsc lub osób, orędownik w różnych sprawach. Patron  jest kimś więcej niż wzorem duchowym i przykładem gdyż działa on czynnie, wspomagając swych podopiecznych.

            Św. Michał jako patron wypełnia swoją rolę przez wstawiennictwo i działanie.

Przez wstawiennictwo , ponieważ oręduje za tymi, którzy u niego szukają wsparcia i pomocy. Skuteczność jego orędownictwa płynie ze zjednoczenia jego woli z wolą Boga. Zna on skutki odłączenia się od Boga na przykładzie zbuntowanych aniołów więc wyprasza dla ludzi łaski potrzebne do trwania przy Bogu i jego przykazaniach.

Jest tez patronem przez działanie tzn. że dzięki swej naturze anielskiej może pośrednio i zewnętrznie wpływać na wolę i rozum, bezpośrednio zaś na wyobrażenia i władze zewnętrzne człowieka. Przez swoje działanie może pomagać ludziom w sposób fizyczny.

Ks. Markiewicz za św. Wawrzyńcem Justiniani zalecał by każdy człowiek  obrał św. Michała  za patrona. Sam obiera go za patrona instytucji wychowawczych. Jaki widział cel  tego kroku ?  Uważał, że dobro duszy i dzieło zbawienia są narażone na zamachy gorszycieli. Święty Michał jest tym, który zwalcza ustawicznie moc i dzieło piekielnego burzyciela. Walcząc w sprawie Bożej, walczy i w sprawie dzieci Bożych. Dlatego błogosławiony  podkreślał jego rolę w zakładach wychowawczych i obierał za patrona  – by uchronić i zachować wychowywaną przez siebie młodzież od zła. Św. Michał chroni uprzedzająco uchroni walcząc na przedpolu ze złym duchem knującym podstępy i przygotowującym zasadzki i ataki. Ks. Markiewicz mówił ,że warto być pod protektoratem św. Michała Archanioła bo on zwycięzcą był , jest i będzie- „Św. Michał  antychrysta ostatecznie pokona w spółce z wojskiem aniołów i z pocztem wybranych ludzi- jak zwyciężył niegdyś Lucyfera i jego wojsko”.

Bł. Bronisław zalecał wychowankom  naśladowanie św. Michała Archanioła w realizacji jego cnót. Pisał :„cnoty św. Michała to pokora, czystość, gorliwość o chwałę Boża i zbawienie dusz.” Kult św. Michała Archanioła rozumiał jako środek w prowadzeniu walki ze złem, jako praktyczny przejaw wewnętrznej przemiany człowieka, walkę o czystość duszy i wolność od grzechu.

Święty Michał Archanioł był dla błogosławionego aniołem walczącym z Lucyferem i jego przeklętymi aniołami. Jest tym, który walczy z piekłem, osłania Kościół, ale jest także aniołem pokoju. Walczy dla sprawy Bożej by w duszach ludzkich i w kościele Chrystusowym na ziemi królował pokój święty. Kościół św. wzywa go jako anioła świętej walki i anioła pokoju. Św. Michał jest dla ks. Markiewicza duchem czystym, bez grzechu, walczącym z szatanem i wszelkim złem. Zwalcza on moc i dzieło piekielnego burzyciela.

Widział on  w św. Michale Archaniele tego , który nieustannie toczy walkę z pychą   „Archanioł ten zwalcza naprzód smoka i jego aniołów jako ojca pychy i przywódcę pysznych, bo od pychy diabeł zaczął. Pychę więc na sam przód strącił do piekła Rycerz Sprawy Pańskiej.”

Bł. Bronisław traktuje św. Michała w łączności z Chrystusem . Św. Archanioł jest na rozkazach Pana Jezusa, chorążym zbawienia, który w ręku trzyma zwycięska chorągiew Chrystusowego krzyża. Ks. Markiewicz ukazywał  go jako archanioła często ukazującego się ludziom i świadczącego różne przysługi.( 3 archaniołów u Abrahama,  przychodzący we śnie do św. Józefa, pocieszanie  Chrystusa w Ogrójcu). Według błogosławionego Św. Michał był aniołem stróżem Pana Jezusa opiekując się jego świętym człowieczeństwem. Za św. Grzegorzem Wielkim poucza , iż w każdej większej sprawie dotyczącej Zbawiciela na widownię dziejowa wkracza św. Michał Archanioł. Przytacza zdanie, iż wielu komentatorów Pisma św. twierdzi, ze ilekroć jest w nim wzmianka o Aniele Pańskim, odnosi się ona do św. Michała Archanioła

W Ćwiczeniach duchownych – w konferencji „Zwycięski wódz Zastępów Anielskich” ukazuje wielkość św. Michała Archanioła i jego rolę w historii zbawienia.,

Pisze tam, ze w momencie próby aniołów Św. Michał rozpalony ogniem miłości Bożej gorąco przekonywał inne duchy do uznania przymiotów Boga, oddania mu chwały , a nie pójścia za Lucyferem. Strącił Lucyfera i innych buntowników z wyżyn niebieskich i zasłużył sobie na zajęcie opróżnionego miejsca po Lucyferze, którego na początku Bóg obdarzył godnością księcia i głowy aniołów. .Księciem był Lucyferem, a po próbie św. Michał

Po tej zwycięskiej próbie św. Michał został ubogacony nową łaską Bożą jako uczestnik darów wcześniej nieznanych. „Zajaśniał niezwykłym blaskiem nadprzyrodzonym, stając się najpiękniejszym, najpotężniejszym i w ogóle pierwszym spośród wszystkich duchów anielskich w niebie”.  Jedynie Królowa Aniołów przewyższa go świętością”

Z tej też racji wzywał do oddawania mu czci  przez wszystkich Polaków : „ Św. Michał jest głównym patronem Kościoła katolickiego i ma prawo do wielkiej czci i nabożeństwa u wszystkich narodów chrześcijańskich, lecz my szczególniej jesteśmy do tego zobowiązani. Cała Galicja czci św. Michała Archanioła jako swego patrona. Lwów doznał od niego kilkakroć pomocy jego w srogim ucisku”

Jednocześnie wyjaśniał, że : „Najlepiej można uczcić św. Michała Archanioła powściągliwością i pracą, to jest powściągając szczególnie pychę i skłonności  zmysłowe, i pracując nad zbawieniem własnym i drugich”

Idąc za zachętą  bł. Bronisława oddajmy się św. Michałowi Archaniołowi:

Św. Michale Archaniele Ciebie dziś obieram za swego orędownika i patrona. Postanawiam  Cię czcić i usilnie szerzyć Twoją cześć. Broń mnie w godzinie pokusy.  Bądź moją mocą przez całe życie bym nie obraził Pana Boga myślą , słowem lub uczynkiem i szczęśliwie dotarł do Domu Ojca w Niebie. Amen

Ks. Piotr Prusakiewicz CSMA