Trony

Św. Tomasz z Akwinu dzieli aniołów na trzy hierarchie, do każdej z nich przyporządkowując trzy chóry. Podstawą tego podziału jest ich bliskość w stosunku do Stwórcy. Do pierwszej hierarchii zaliczamy Serafinów, Cherubinów i Trony. Te ostatnie zostały wymienione przez św. Pawła w Liście do Kolosan (1, 16). Są one bezpośrednio związane z tronem Bożym. Trony to święte żywe symbole Bożej sprawiedliwości, wcielające w życie zwierzchnią władzę Boga na ziemi. Według Nowego Testamentu Trony wypełniają rozkazy Chrystusa, co sprawia, że są jednymi z najpotężniejszych aniołów wśród wszystkich stworzeń niebiańskich.

Św. Tomasz z Akwinu naucza, że Trony wypełniają sprawiedliwe wyroki Boskie. Chór ten ma na myśli Autor Listu do Hebrajczyków (12, 22), gdy pisze o niezliczonej liczbie aniołów. Św. Grzegorz Wielki natomiast twierdzi, że właśnie o Tronach mówi Daniel w sposób tak żywy: „Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na Jego głowie jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim” (Dn 7, 9-10).

O Tronach wspomina także Apokalipsa (11, 16), gdzie mowa jest o dwudziestu czterech starcach siedzących na tronach przy tronie Bożym i oddających chwałę Bogu. Prorok Ezechiel opisuje Trony jako anioły o czterech twarzach i czterech skrzydłach. Wyglądają jak koła z oczami i rzeczywiście – podtrzymują i niosą one Boży tron, stąd ich nazwa. Oczy to symbol wszechwiedzy Boga.

Trony znajdują się zawsze w obecności Najwyższego. Pokorne, pełne pokoju i uległości, wykonują sprawiedliwe wyroki Boże bez fałszywej pychy i ambicji własnej. Jednym z ich symboli jest tron, pochodzący od nazwy ich chóru. Emanują Bożą doskonałością i dobrocią.

Trony są przyjaciółmi planet. Przebywają w tych partiach kosmosu, gdzie materia przybiera kształt. Ponieważ ich atrybutem jest sprawiedliwość Boża, często doradzają aniołom z niższych chórów i pomagają im wykonywać ich zadania.

Prośmy Trony o wyjednanie nam pokoju w naszych sercach, duszach i rodzinach.

Noreen Bavister

Artykuł ukazał się we wrześniowo-październikowym numerze „Któż jak Bóg” 5-2012. Zapraszamy do lektury!